Župa/Župni ured/Župna obavijest/Zvonimir Rezo
Zvonimir Rezo

Zvonimir Rezo rođen je 4. veljače 1999. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je 2013. godine u istome gradu. Sjemenište i klasičnu gimnaziju pohađao je u Zadru te tamo i maturirao 2017. godine. Filozofsko-teološki fakultet pohađao je u Rimu od 2017. do 2022. godine. Filozofsko dvogodište završio je na Papinskom lateranskom sveučilištu s boravkom u Papinskoj rimskoj bogosloviji, dok je teologiju diplomirao 2022. godine na Papinskom
sveučilištu Gregoriana boraveći u Papinskom kolegiju Germanicum et Hungaricum. Diplomski rad napisao je na temu “Logos čini kršćanstvo vjerodostojnim. Odnos vjere i razuma polazeći od Govora u Regensburgu”; (Il logos rende credibile la fede cristiana. Il rapporto tra fede e ragione a partire dal Discorso di Ratisbona). Odlukom biskupa Petra Palića od kolovoza 2022. godine obavlja svoj pastoralni praktikum u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO