Župa/Župni svećenici
Župni svećenici
Don Ivan Turudić
župnik

Don Ivan Turudić, rođen je 22. lipnja 1975. godine u Metkoviću, Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Gabeli i Čapljini 1989. godine. U rujnu 1989. godine upisuje se u Srednju Interdijecezansku školu za spremanje svećenika u Zagrebu. Maturirao je 1993. godine u sjemenišnoj gimnaziji „Don Frane Bulić“ u Splitu. Filozofsko-teološko studij upisuje na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi od 1993 do 1995. godine. Biva poslan na teološki studij u Rim. Diplomirao je na Papinskom fakultetu „Regina apostolorum“ 1998. godine s temom „Ukazanja“. Iste godine upisuje postdiplomski studij na Papinskom fakultetu „Marianum“. Zaređen je za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije 29. lipnja 1999. godine u župi sv. Petra i Pavla, Struge-Gorica. Godine 2000. položivši sve ispite vraća se u Hercegovinu. Od rujna 2000. do rujna 2006. na službi je župnog vikara u župi Presv. Srca Isusova u Potocima. Od 2001. godine je predavač na Teološkom institutu u Mostar. Od 2001. do 2006. godine predaje vjeronauk u srednjoj Prometnoj školi u Mostaru. Obranio je magistarski rad 3. veljače 2006. godine na temu „Međugorska ukazanja u svijetlu nekih Crkvenih dokumenata i intervenata“. Od 2006. do 2008. godine na službi je župnog vikara u župi Marija Majka Crkve – Katedrala u Mostaru. Od 2008. do 2012. godine župni upravitelj župe sv. Franje Asiškoga u Čapljini, a od 2012. je župnik župe sv. Ante Padovanskoga, Ploče-Tepčići. Biskup Petar Palić imenuje ga 2021. župnikom župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

Don Ivan Aničić
župni vikar

Don Ivan Aničić, rođen je 21. kolovoza 1996 godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Mostaru, nakon koje je upisao Srednju elektrotehničku školu Ruđera Boškovića u Mostaru. U rujnu 2015. godine započinje svoj Filozofsko-teološki studij u Zagrebu, gdje diplomira 2020. godine. Iste godine zaređen je za đakona u mostarskoj katedrali. Đakonski pastoralni praktikum obavio je u župi Presvetog Trojstva Blagaj – Buna, te je ujedno pohađao predavanja Đakonske pastoralne godine u Sarajevu. Biskup Petar Palić ga je zaredio za svećenika 29. lipnja 2021. godine, a mladu misu slavio je 17. srpnja 2021. godine u Katedrali. Svoju prvu svećeničku godinu pastoralno je djelovao u mostarskim župama sv. Luke i sv. Marka, Ilići – Cim. Biskup Petar Palić imenuje ga 2022. župnikom vikarom župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

Zvonimir Rezo
bogoslov

Zvonimir Rezo rođen je 4. veljače 1999. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je 2013. godine u istome gradu. Sjemenište i klasičnu gimnaziju pohađao je u Zadru te tamo i maturirao 2017. godine. Filozofsko-teološki fakultet pohađao je u Rimu od 2017. do 2022. godine. Filozofsko dvogodište završio je na Papinskom lateranskom sveučilištu s boravkom u Papinskoj rimskoj bogosloviji, dok je teologiju diplomirao 2022. godine na Papinskom
sveučilištu Gregoriana boraveći u Papinskom kolegiju Germanicum et Hungaricum. Diplomski rad napisao je na temu “Logos čini kršćanstvo vjerodostojnim. Odnos vjere i razuma polazeći od Govora u Regensburgu”; (Il logos rende credibile la fede cristiana. Il rapporto tra fede e ragione a partire dal Discorso di Ratisbona). Odlukom biskupa Petra Palića od kolovoza 2022. godine obavlja svoj pastoralni praktikum u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru.

Dosadašnji svećenici župe

Don Antonio Krešić - deveti župni vikar - ?
Don Ilija Petković - osmi župni vikar - ?
Don Mladen Šutalo - treći župnik - 2020. - 2021.
Don Damir Pažin - sedmi župni vikar - ?
Don Ivan Marčić - šesti župni vikar - 2012. - 2017.
Don Niko Luburić - pastoralni suradnik - ?
Don Drago Ćurković - peti župni vikar - 2006. - ?
Don Krešo Puljić - drugi župnik - 1999. - 2010.
Don Marinko Pervan - pomoćnik u dušobrižništvu - 2004. - ?
Don Marko Šutalo - četvrti župni vikar - 2003. - 2005.
Don Stipe Gale - treći župni vikar - 2001. - 2002.
Don Bernard Marijanović - drugi župni vikar - 1998. - 2003.
Don Gordan Božić - prvi župni vikar - 1985. - 1993.
Mons. Ivan Vukšić - prvi župnik - 1985. - 1993.
ŽUPA SV. IVANA
apostola i evanđelista
SV. MISE
vidi tjedni raspored misa
LOKACIJA
Sva prava pridržana - Župa Sv. Ivana. Powered by ITO