SADAŠNJI SVEĆENICI U ŽUPI

Don Mladen Šutalo, župnik

Rođen je u Stocu, 28. lipnja 1973. godine. Osnovnu školu pohađao je u Hutovu i na Cerovici, a klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu na Šalati, (1988.-1991.), zatim u Dubrovniku, ali zbog izbijanja rata završio je klasičnu gimnaziju u Splitu u Sjemeništu “Don Frane Bulić”, gdje je i maturirao 1992. godine.

Budući da je bilo ratno vrijeme, teologiju je započeo studirati u Bolu na Braču, te studirao do 1995., petu godinu teologije pohađao je u Zagrebu na KBF-u, gdje je i diplomirao 1996. Šestu pastoralnu godinu završio je u Sarajevu.

Za đakona je zaređen na prvu nedjelju došašća 1997. u sarajevskoj katedrali, a za svećenika u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1998. Za svećenika ga je zaredio biskup dr. Ratko Perić. Mladu misu slavi u župi Bezgrešnog začeća BDM u Hrasnom, 2. kolovoza 1998. Poslije ređenja službuje kao kapelan dvije godine u župi sv. Josipa Radnika na Domanovićima te tri godine u župi sv. Mateja (Rudnik-Orlac) u Mostaru. Potom je dvije godine boravio na postdiplomskom studiju dogmatske teologije u Innsbruck-u (Austrija), a u našu je župu došao 5. rujna 2005.  

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 24. kolovoza 2010., imenovan je župnim upraviteljem župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista.

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 15. siječnja 2020., imenovan je župnikom župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista.

 

Don Ilija Petković, župni vikar

Rođen je u Čapljini, 6. siječnja 1992., kao drugo od četvero djece u obitelji Ivana i Veronike r. Šimunović, iz Jasoča (župa Aladinići).

Nakon završene Osnovne škole koju je pohađao u Studencima (od 1. do 4. r.) i Ljubuškom – Gračine (od 5. do 8. r.), upisuje prvi razred Opće gimnazije u Ljubuškom, a ostala tri razreda gimnazije završava u Nadbiskupskom interdijecezanskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku, kao kandidat Mostarsko-duvanjske biskupije. Filozofiju je završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (2012.), a teologiju na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu (2015.) boraveći u Zavodu Germanicum et Hungaricum.

Na đakonskom praktikumu bio je u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dračevu (2015.-2016.).

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2016. godine u mostarskoj katedrali, a mladu misu proslavio je u Studencima, 13. kolovoza 2016., pod geslom: Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. (Iv 15, 5).

Tri godine bio je župni vikar u župi Marije Majke Crkve, Katedrala – Mostar (2016.-2019.).

Prije dolaska u našu župu, vršio je službu osobnog tajnika msgr. Ratka Perića, biskupa.