Zakonik kanonskoga prava (CIC)

Pastoralna briga i priprava za sklapanje ženidbe

Kan. 1063 – Pastiri duša obvezni su brinuti se da vlastita crkvena zajednica pruža vjernicima pomoć kojom se ženidbeni stalež održava u kršćanskom duhu i napreduje u savršenosti. Ta pomoć osobito treba da se pruža:

1. propovijedanjem, katehezom prilagođenom djeci, mladima i odraslima, dapače, upotrebom sredstava društvenog priopćivanja pomoću kojih neka se vjernici poučavaju o smislu kršćanske ženidbe i o zadaći kršćanskih ženidbenih drugova i roditelja;

2. osobnom pripravom za sklapanje ženidbe pomoću koje neka se zaručnici priprave za svetost i dužnosti svojega novog staleža;

3. plodonosnim bogoslužnim slavljenjem ženidbe kojim neka se pokaže da ženidbeni drugovi očituju otajstvo jedinstva i plodne ljubavi između Krista i Crkve i da imaju udjela u njemu;

4. pružanjem pomoći oženjenima da bi, vjerno obdržavajući i štiteći ženidbeni savez, danomice živjeli svetim i potpunijim obiteljskim životom.

Kan. 1064 – Mjesni se ordinarij ima pobrinuti da se ta pomoć uredi tako kako je potrebno, posavjetovavši se također, ako je prikladno, s muževima i ženama prokušanima iskustvom i stručnošću.

Kan. 1065 – § 1. Katolici koji još nisu primili sakrament potvrde neka ga prime prije sklapanja ženidbe, ako je to moguće bez velike poteškoće.

§ 2. Da bi se plodonosno primio sakrament ženidbe, zaručnicima se usrdno preporučuje da prime sakramente pokore i presvete euharistije.

Kan. 1066 – Prije sklapanja ženidbe mora biti sigurno da se ništa ne protivi njezinu valjanom i dopuštenom sklapanju.

Kan. 1067 – Biskupska konferencija neka o zaručničkom ispitu, a i o ženidbenim navještajima i drugim sredstvima prikladnim za obavljanje izvida potrebnih prije ženidbe izda odredbe; pošto pomno izvrši te odredbe, župnik može prisustvovati ženidbi.

Kan. 1068 – U smrtnoj pogibelji, ako se ne mogu imati drugi dokazi, dovoljna je, osim ako ima protivnih pokazatelja, tvrdnja stranaka, ako je potrebno i pod prisegom, da su krštene i da nisu spriječene nikojom smetnjom.

Kan. 1069 – Svi su vjernici obvezni smetnje, ako bi za koje znali, prije sklapanja ženidbe otkriti župniku ili mjesnom ordinariju.

Kan. 1070 – Ako je izvide obavio netko drugi a ne župnik čija je zadaća da prisustvuje ženidbi, neka o njihovu ishodu što prije vjerodostojnom ispravom obavijesti toga župnika.

Kan. 1071 – § 1. Osim ako je prijeka potreba, neka nitko bez dozvole mjesnog ordinarija ne prisustvuje:

1. ženidbi lutalica;

2. ženidbi koja se prema odredbi svjetovnog zakona ne može priznati ili sklopiti;

3. ženidbi onoga tko ima naravne obveze prema drugoj stranci ili djeci rođenoj iz prijašnje veze;

4. ženidbi onoga tko je, kako je općenito poznato, odbacio katoličku vjeru;

5. ženidbi onoga tko je udaren cenzurom;

6. ženidbi maloljetnika bez znanja ili protiv razborita protivljenja roditelja;

7. ženidbi koja treba da se sklopi preko zastupnika, o kojoj se govori u kan. 1105.

§ 2. Neka mjesni ordinarij ne dade dozvolu za prisustvovanje ženidbe onoga tko je, kako je općenito poznato, odbacio katoličku vjeru, osim ako se na odgovarajući način obdržavaju odredbe o kojima se govori u kan. 1125.

Kan. 1072 – Neka pastiri duša nastoje odvraćati mlade od slavljenja ženidbe prije dobi u kojoj se prema ustaljenim krajevnim običajima običava sklapati ženidba.