SADAŠNJI SVEĆENICI U ŽUPI

Don Mladen Šutalo, župni upravitelj

Rođen je u Stocu, 28. lipnja 1973. godine. Osnovnu školu pohađao je u Hutovu i na Cerovici, a klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu na Šalati, (1988.-1991.), zatim u Dubrovniku, ali zbog izbijanja rata završio je klasičnu gimnaziju u Splitu u Sjemeništu “Don Frane Bulić”, gdje je i maturirao 1992. godine.

Budući da je bilo ratno vrijeme, teologiju je započeo studirati u Bolu na Braču, te studirao do 1995., petu godinu teologije pohađao je u Zagrebu na KBF-u, gdje je i diplomirao 1996. Šestu pastoralnu godinu završio je u Sarajevu.

Za đakona je zaređen na prvu nedjelju došašća 1997. u sarajevskoj katedrali, a za svećenika u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1998. Za svećenika ga je zaredio biskup dr. Ratko Perić. Mladu misu slavi u župi Bezgrešnog začeća BDM u Hrasnom, 2. kolovoza 1998. Poslije ređenja službuje kao kapelan dvije godine u župi sv. Josipa Radnika na Domanovićima te tri godine u župi sv. Mateja (Rudnik-Orlac) u Mostaru. Potom je dvije godine boravio na postdiplomskom studiju dogmatske teologije u Innsbruck-u (Austrija), a u našu je župu došao 5. rujna 2005.  

Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 24. kolovoza 2010., imenovan je župnim upraviteljem župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista.

 

Don Damir Pažin, župni vikar

Don Damir Pažin, rođen je 28. studenoga 1987., u Mostaru, od oca Marijana i majke Ivane r. Raguž, iz Stoca. Osnovnu školu završio je u Stocu 2003. godine, a klasičnu gimnaziju i sjemenište u Splitu 2007. godine kao kandidat Trebinjsko-mrkanske biskupije. Filozofiju je završio u Sarajevu, a teologiju pohađao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao je 7. srpnja 2014., s temom Vjernik pred otajstvom Euharistije na Filozofsko-teološkom studiju Družbe Isusove u Zagrebu afiliranom Gregorijani u Rimu. Bio je na pastoralnom praktikumu u župi i svetištu Srca Isusova u Studencima, od listopada 2013. do veljače 2014. i nakon diplomiranja, ljetnoga odmora i šestodnevnih duhovnih vježbi od 1. do 6. rujna u Potocima nastavio je svoje djelovanje u župi sv. Jure, u Viru. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2015. godine, a mladu je misu proslavio u Stocu, 4. srpnja 2015. Prije dolaska u našu župu djelovao je dvije godine u župi Presvetog Trojstva Blagaj – Buna.